K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Przedmiot działania

  Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie to jedyna kompleksowa placówka kształcenia specjalnego na terenie powiatu wolsztyńskiego, działająca na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Został powołany Uchwałą Nr VII/39/99 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 marca 1999 r. Powstał on na bazie funkcjonującej od 1 września 1970 roku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4.

   

  W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 (8-letni cykl kształcenia),
  2. Gimnazjum Specjalne Nr 4 (3-letni cykl kształcenia),
  3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (3-letni cykl kształcenia)

   

  Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie składa się z kompleksu budynków. W skład kompleksu wchodzi trzykondygnacyjny budynek szkoły o tradycyjnej konstrukcji oraz dwa budynki dwukondygnacyje. Wszystkie budynki są ze sobą połączone. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. 5 Stycznia. Placówka posiada następujące pomieszczenia: 16 sal lekcyjnych, pracownię informatyki, pracownię techniki, bibliotekę, pracownię gospodarstwa domowego, salę gimnastyczną (niepełnowymiarową), salę do gimnastyki korekcyjnej. W szkole znajdują się również gabinety przeznaczone do specjalistycznej terapii m.in. sala SI, sala doznań świata, gabinet EEG - Biofeedback, gabinet do terapii metodą Tomatisa, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, 2 gabinety logopedyczne, basen. Uczniowie mogą również korzystać ze świetlicy szkolnej i nowego boiska sportowego.

  W ZSS w Wolsztynie są organizowane następujące zajęcia: obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne m.in. korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki alternatywnych metod komunikacji i inne, wynikające z programów rewalidacji (terapia EEG Biofeedback, terapia audiospsycholongwistyczna - metodą Tomatisa, zajęcia z surdopedagogiem, zajęcia z tyflopedagogiem, zajęcia korekcyjne wad postawy na basenie, hydroterapia). Ponadto oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom, a także rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania uczniów (koło plastyczne, koło ekologiczne, koło techniczne, koło sportowe - kajakarskie).

  Społeczność szkoły realizuje zadania statutowe, zadania wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki, opracowanych w oparciu o:

  • diagnozę potrzeb i oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców,
  • wybór najważniejszych problemów (celów) szkoły wynikających z wewnętrznych badań diagnostycznych i doniesień z badań zewnętrznych,
  • ustalenie przyczyn problemów i sformułowanie odpowiednich zadań służących ich rozwiązaniu, budowę planu pracy szkoły opracowanego w oparciu o cele priorytetowe.

   

  Mocne strony szkoły:

  • jasno sprecyzowana wizja i misja szkoły,
  • indywidualizacja procesu nauczania,
  • wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna,
  • dobra opinia o szkole wśród rodziców i w środowisku lokalnym,
  • przyjazna atmosfera pracy - dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami,
  • efektywna współpraca nauczycieli pracujących z danym zespołem klasowym,
  • różnorodne formy diagnozowania postępów uczniów,
  • dobrze zorganizowany system pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów,
  • realizacja wielu innowacji pedagogicznych i projektów zewnętrznych,
  • realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych,
  • wysoka ocena i bardzo duże zaufanie rodziców do nauczycieli,
  • bardzo dobra współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

   

  Misja szkoły:

   

  Misja szkoły zawiera się w sentencji: „Uczymy się budować cywilizację dobra i miłości” i jest realizowana poprzez przygotowanie ucznia do autonomii, samodzielnego funkcjonowania w życiu rodziny, szkoły, środowiska oraz pełnienia funkcji społecznych w oparciu o zdobyte w procesie dydaktyczno – wychowawczym i rewalidacyjnym umiejętności, nawyki i wiadomości.

  Misja szkoły zawiera się w następującym dekalogu działań wychowawczych:

  1. Wychowanie dla dobra, miłości i w duchu wartości moralnych.
  2. Wychowanie w rodzinie i dla niej.
  3. Wychowanie w duchu samorządności i demokracji z uwzględnieniem praw człowieka.
  4. Rozwijanie postaw patriotycznych.
  5. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego.
  6. Kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
  7. Rekreacja, sport i wypoczynek.
  8. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska.
  9. Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji.
  10. Przygotowanie do życia w globalnym społeczeństwie informatycznym.

   

  Wizja szkoły:

   

  Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie:

  • jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające zindywidualizowaną pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia,
  • jest szkołą przyjazną uczniom, wolną od przemocy rówieśniczej zapewniającą bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole,
  • daje uczniom i ich rodzicom czytelną informację zwrotną na temat osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań poprzez terapię w małych grupach, wszechstronnie stymulującą rozwój i uwzględniającą indywidualne potrzeby dziecka,
  • zapewnia każdemu dziecku korzystne warunki rozwoju osobowości,
  • współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jego działania,
  • wspomaga rodziców w procesie wychowawczym i rewalidacyjnym, oferuje szerokie wsparcie psychopedagogiczne,
  • jest placówką, w której rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli,
  • jest placówką zatrudniającą kadrę nauczycielską, która stale się dokształca i doskonali, która kompetentnie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtuje umiejętności i postawy uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

   

  Wizję szkoły realizujemy poprzez:

  1. Współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym poprzez odkrywanie wartości „małej ojczyzny" oraz dążenie do budzenia u uczniów więzi wspólnoty miejsca, tradycji, historii.
  2. Dążenie do rozwoju ucznia w jego wszystkich sferach zgodnie ze strefą najbliższego rozwoju.
  3. Uczenie pokonywania trudności poprzez podkreślanie wartości każdego sukcesu i czynienie ucznia wrażliwym i umiejącym cieszyć się z sukcesów własnych i innych.
  4. Ukazywanie wartości prawdy, dobra, piękna oraz przyjaźni i miłości jako największych wartości człowieka.
  5. Uczenie tolerancji, asertywności i akceptacji wobec inności.

   

   

   

  Priorytety Zespołu Szkół Specjalnych:

  1. Umacnianie w uczniach wiary we własne siły.
  2. Motywowanie uczniów do nauki i zdobywania umiejętności na miarę ich indywidualnych możliwości psychofizycznych.
  3. Wpajanie uczniom zasad bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie swoje i innych.
  4. Rozwijanie zainteresowań i mocnych stron ucznia.
  5. Usprawnianie zaburzonych funkcji ucznia.
  6. Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy w parach i w grupie.
  7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  8. Krzewienie ducha wolontariatu.
  9. Wdrażanie uczniów do patriotyzmu i szacunku do symboli narodowych i religijnych.
  10. Podążanie za uczniem, dawanie mu szansy na współtworzenie procesu samodzielnego uczenia się.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Anna Stochaj
  Publikacja dnia: 10.08.2018
  Podpisał: Anna Stochaj
  Dokument z dnia: 10.08.2018
  Dokument oglądany razy: 2001
Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie