K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.

  Dane do kontaktu:

  • listownie na adres:

  Zespół Szkół Specjalnych

  ul. 5 Stycznia 14

  64-200 Wolsztyn

  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Marcinem Kosickim

  3. Klauzule informacyjne:

  • Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, ul. 5 Stycznia 14; 64-200 Wolsztyn,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Marcin Kosicki iod@presstu.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

   

  • Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

  Klauzula zgody:

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

   

  Część informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 199 z 04.05.2016r.) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, ul. 5 Stycznia 14; 64-200 Wolsztyn,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Marcin Kosicki iod@presstu.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji/okres tej i przyszłych rekrutacji,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

   

  • Klauzula informacyjna dla uczniów:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, iż:

  1) administratorem danych osobowych uczniów jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, ul. 5 Stycznia 14; 64-200 Wolsztyn,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Marcin Kosicki iod@presstu.pl,

  3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169, z 2017r. poz. 60, 949 i 1292), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949), Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189), na posdstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustaw,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  6) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzedmio udzielonej zgody,

  7) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Anna Stochaj
  Publikacja dnia: 11.06.2018
  Podpisał: Anna Stochaj
  Dokument z dnia: 11.06.2018
  Dokument oglądany razy: 1776
Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie