K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Załatwianie spraw

  Sprawy w Zespole Szkół Specjalnych rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

  wyciąg…. Art. 35
  § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
  § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
  § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
  § 4. Organy wyższego stopnia mogą określić rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.
  § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  • Regulamin organizacyjny określa w szczególności organizację i tryb działania Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie jako zakładu pracy, strukturę stanowisk, zakres ich obowiązków i odpowiedzialności w zakresie zarządzania oraz sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
  • Zasady organizacji i zakresu działania składnicy akt, trybu postępowania z dokumentacją przekazywaną do składnicy akt oraz przechowywania, udostępniania i przekazywania dokumentacji i trybu jej brakowania określa Instrukcja archiwalna Zespołu Szkół Specjalnych  w Wolsztynie.
  • Zasady przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji, znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism, przechowywania akt i przekazywania ich do składnicy oraz nadzoru nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych określa Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie

  Instrukcja Kancelaryjna Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie

  Instrukcja Archiwalna Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Anna Stochaj
  Publikacja dnia: 23.05.2017
  Podpisał: Anna Stochaj
  Dokument z dnia: 23.05.2017
  Dokument oglądany razy: 2047
Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie